Residual

Residual
Residual

کلمه residual در لغت به معنای ته نشین شدن ، باقیمانده ، رسوب ، پسمانده و ...است .این کلمه یک صفت است و در وصف باقی مانده یک فرایند ، روبداد و دیگر مواردی که به اتمام رسیده است می آید.معنای باقی مانده و رسوب و نشتی این کلمه مد نظر ما است که در صنعت برق به عنوان صفت current  به کار می رود و در ترکیب با هم به معنای جریان نشتی یا جریان باقیمانده  (residual current) است .

 

به جملات زیر توجه کنید:

A residual current circuit breacker is a device in electrical equipment that will break the circuit in order to protect the person using it from electrocution

 

محافظ جان RCCB(قطع کننده جریان نشتی) وسیله است که مدار تجهیزات برقی را به منظور حفاظت افراد از برق گرفتگی قطع می کند.

 

A residual current device disconnects a circuit whenever it detects that the flow of current is not balanced between the phase conductor and the neutral conductor.

 

دستگاه جریان نشتی هر گاه تشخیض دهد که گردش جریان بین هادی و نول متعادل نیست مدار را قطع می کند  .

 

برخی دیگر از کالوکیشن یا (همآیند) های دیگر کلمه : residual

 

Residual charge

Residual discharge

Residual current state

Residual magnetism

 

(1) 29 مهر 1398