معنی Live wire

معنی Live wire
معنی Live wire

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در هنگام بازدید از وب سایت و یا مطالعه مقالات ، دیتاشیت و کتابچه راهنمای استفاده از محصول درک کاملی از مفهوم کلمه و یا برخی از عبارات به کار رفته نداشته باشید ، زیرا با معنای لغوی خود متفاوت هستند .تلاش ما بر این اصل استوار است که درک و خواندن این متون را برای خود و شما هموارتر کنیم همچنین در انتخاب جملات و مثال‌ها، اصرار داریم که این جملات از کتاب‌ها و مقالات تخصصی ، وب سایت ها ، دیتاشیت ها و کتابچه های راهنمای حوزه صنعت برق انتخاب شوند
 کلمه Live به معنای زنده، زنده بودن ، پرانرژی و دارای سززندگی بودن .سکونت کردن،نیرورسان و ... می باشد .با توجه به مفاهیم گفته شده ترکیب کلمه live با wire (سیم) در صنعت برق به معنای سیم برقدار (live wire)  یا هادی حامل جریان برق (به خاطر انرژی و جنبشی که در ذرات سیم به دلیل عبور جریان برق ایجاد می شود) می باشد.

به جملات زیر توجه کنید :
hand-held wall scanner for detecting metal, wood and live wires behind dry wall and concrete walls
 اسکنر دستی برای تشخیص آهن ،چوب و سیم های برق دار (حامل جریان برق) پشت دیوار های گچی و بتنی

 The live wire carries current to the appliance at a high voltage
 سیم برق دار حامل جریان های ولتاژ بالاست

(0) 20 مرداد 1397