معنی Jaw

معنی Jaw
clamp-meter
معنی Jaw
clamp-meter

کلمه Jaw در لغت به معنای فک ، هر یک از دوطرف پرس ، هر یک از دوطرف گاز انبر،دوزبانه یا فک هر اسباب مکانیکی که  با آن چیزی را می گیرند و یا می فشارند .با توجه به مفاهیم گفته شده jaw در صنعت برق اشاره به چنگگ های کلمپ متر دارد که دارای دوفک باز شو برای در برگرفتن هادی به منظور اندازه گیری کمیت مورد نظر هستند .

به جملات زیر توجه کنید :

Press the lever to open transformer jaw.center the conductor within thetransformer jaw

اهرم را برای باز کردن چنگک های ترانسفرماتور فشار دهید .هادی را در مرکز چنگک های ترانسفورماتوری قرار دهید

when  measurement currnet has been completed,disconnect the connection between the conductor under test and jaw,and
 remove the conductor away from the transformer jaw of the meter

هنگامی که اندازه گیر ی انجام شد ، ارتباط بین هادی و چنگک ها را قطع کنید و چنگک ها را از هادی دورکنید .

 Jaw capacity
منظور قطر بازشو کلمپ و یا همان حداکثر ظرفیت کشش چنگک هاست 
(1) 14 مرداد 1397