معنی Pilot

معنی Pilot
pilot-device
معنی Pilot
pilot-device

کلمه pilot در لغت به عنوان اسباب تنظیم و میزان کردن چیزی به کار می رود و فعل آن اشاره به راهنمایی کردن و هدایت کردن دارد و این معنا از pilotمد نظر ما است .زیرا در ترکیب با device به تجهیزات کنترل و فرمان که ابعاد کوچکی دارند و برای هدایت (به وسیله قطع و وصل ) جریان برق به کار می روند اشاره دارد

 

Pilot devices are a family of related products including pushbuttons, selector switches, indicator lamps, toggle switches and stacklights 

تجهیزات pilot گروهی از مصولات مرتبط شامل : پوش باتون ، کلید سلکتوری ، چراغ سیگنال و برج های هشدار هستند

 

Whenever you start or stop a process, the response must be assured. That’s why ABB pilot devices are designed and
engineered to deliver total reliability

استارت و استاپ یک فرایند باید مطمین باشد . تجهیزات pilot از برندabb با قابلیت اطمینان بالا به این منظور طراحی و مهندسی شده اند برخی دیگر از کالوکیشن (همایند) های کلمه pilot :


 

Pilot carrier

pilot channel

pilot circuit

pilot lamp

pilot signal

pilot regulator

pilot signal

(1) 13 مرداد 1397