سواد الکتریکال

  • کویل روگوفسکی

    کویل روگوفسکی

    کویل روگوفسکی یک سیم پیچ بدون هستۀ آهنی است. جریان متناوب یا پالس در یک هادی یک میدان مغناطیسی ایجاد می کند و تعامل این میدان مغناطیسی و حلقه روگوفسکی موجب ایجاد ولتاژ القا شده درون کویل می شود که متن...

    17 مرداد 1397