تجهیرات کنترل

  • لیمیت سوئیچ

    لیمیت سوئیچ

    لیمیت سوئیچ یک سنسور الکترومغناطیسی است که شامل یک عملگرactuator می باشد

    15 اردیبهشت 1397