بست کمربندی

جستجو یک محصول
عدم نمایش فیلترها
 • جنس بدنه
 • درجه تحمل حرارتی
 • رنگ
 • سازنده
 • سایز بست
بست کمربندی
 • مرتب سازی براساس
 • تعداد نمایش در صفحه
نمایش ندادن تصویر توضیحات محصول تعداد سفارش سطح کارکرد
بست کمربندی پلاستیکی تایوانی سایز910*9 میلی متر

Art.Code:Cable tie 910*9mm

بست کمربندی پلاستیکی،مشکی،سایز910*9m
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بست کمربندی پلاستیکی تایوانی سایز800*9 میلی متر

Art.Code:Cable tie 800*9mm

بست کمربندی پلاستیکی،مشکی،سایز800*9m
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بست کمربندی پلاستیکی تایوانی سایز710*9 میلی متر

Art.Code:Cable tie 710*9mm

بست کمربندی پلاستیکی،مشکی،سایز710*9m
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بست کمربندی پلاستیکی تایوانی سایز540*7.6 میلی متر

Art.Code:Cable tie 540*7.6mm

بست کمربندی پلاستیکی،مشکی،سایز540*7.6m
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بست کمربندی پلاستیکی تایوانی سایز370*7.6 میلی متر

Art.Code:Cable tie 370*7.6mm

بست کمربندی پلاستیکی،مشکی،سایز300*7.6m
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بست کمربندی پلاستیکی تایوانی سایز300*7.6 میلی متر

Art.Code:Cable tie 300*7.6mm

بست کمربندی پلاستیکی،مشکی،سایز300*7.6m
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بست کمربندی پلاستیکی تایوانی سایز200*7.6 میلی متر

Art.Code:Cable tie 200*7.6mm

بست کمربندی پلاستیکی،مشکی،سایز200*7.6m
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بست کمربندی پلاستیکی تایوانی سایز500*4.8 میلی متر

Art.Code:Cable tie 500*4.8mm

بست کمربندی پلاستیکی،مشکی،سایز500*4.8mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بست کمربندی پلاستیکی تایوانی سایز430*4.8 میلی متر

Art.Code:Cable tie 430*4.8mm

بست کمربندی پلاستیکی،مشکی،سایز430*4.8mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بست کمربندی پلاستیکی تایوانی سایز385*4.8 میلی متر

Art.Code:Cable tie 385*4.8mm

بست کمربندی پلاستیکی،مشکی،سایز385*4.8mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بست کمربندی پلاستیکی تایوانی سایز370*3.6 میلی متر

Art.Code:Cable tie 370*3.6mm

بست کمربندی پلاستیکی ،مشکی ،سایز 370*3.6mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بست کمربندی پلاستیکی تایوانی سایز370*4.8 میلی متر

Art.Code:Cable tie 370*4.8mm

بست کمربندی پلاستیکی،مشکی،سایز 370*4.8mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بست کمربندی پلاستیکی تایوانی سایز300*4.8 میلی متر

Art.Code:Cable tie 300*4.8mm

بست کمربندی پلاستیکی،مشکی،سایز 300*4.8mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بست کمربندی پلاستیکی تایوانی سایز300*306میلی متر

Art.Code:Cable tie 300*3.6mm

بست کمربندی پلاستیکی ،مشکی،سایز300*3.6mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بست کمربندی پلاستیکی تایوانی سایز250*4.8 میلی متر

Art.Code:Cable tie 140*2.mm

بست کمربندی پلاستیکی ،مشکی،سایز250*4.8mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بست کمربندی پلاستیکی تایوانی سایز250*3.6 میلی متر

Art.Code:Cable tie 250*3.6mm

بست کمربندی پلاستیکی ،مشکی،سایز250*3.6mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بست کمربندی پلاستیکی تایوانی سایز200*4.6میلی متر

Art.Code:Cable tie 200*4.8mm

بست کمربندی پلاستیکی ،مشکی،سایز200*4.8mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بست کمربندی پلاستیکی تایوانی سایز200*3.6 میلی متر

Art.Code:Cable tie 200*3.6mm

بست کمربندی پلاستیکی،مشکی ،سایز 200*3.6mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بست کمربندی پلاستیکی تایوانی سایز200*2.5 میلی متر

Art.Code:Cable tie 200*2.5mm

بست کمربندی پلاستیکی ،مشکی،سایز200*2.5mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____
بست کمربندی پلاستیکی تایوانی سایز140*3.6 میلی متر

Art.Code:Cable tie 140*3.6mm

بست کمربندی پلاستیکی ،مشکی،سایز140*3.6mm
 • مقدار: قیمت خالص * [تومان]:
 • لطفا تماس بگیرید
لطفا تماس بگیرید ____