پروفیل پایه سینی کابل البرز

پروفیل پایه سینی کابل البرز Base profil
  • Symbol: base profil
  • Manufacturer part number: Base profil
  • Manufacturer: ALBORZ
PRICE RANGE
  • 1تومان ۷۷,۸۰۰
ADD TO THE ORDER

  • Additional information

    پروفیل پایه جهت قرار گرفتن پایه های سینی کابل با قابلیت تغییر سطح بوسیله پین به کارمی رود